Onze uitdaging

Brak water uit diepe polders verslechtert de waterkwaliteit van het afvoerende water. Insecticiden, medicijnresten en microplastics vormen voor het oppervlaktewater een toenemend probleem. Het verbeteren van de waterkwaliteit van kleine wateren (sloten) staat in nauw verband met de kwaliteit van de overige wateren in de Amstel, Gooi en Vechtstreek.

De riootwaterzuiveringsinstallaties maken het vervuilde water voor een groot deel weer schoon, maar hoe meer vervuiling in het water terecht komt, hoe kostbaarder dit wordt en hoe meer vervuiling er zelfs na de zuivering zal overblijven. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het water, zoals de opkomst van blauwalg of het uitsterven van vissoorten en planten die afhankelijk zijn van de waterkwaliteit. Ook het vee dat in de wei staat, een belangrijke keten in onze voedselproductie, kan door vervuild water in de sloten giftige stoffen binnenkrijgen.

Wat moet er volgens ons veranderen?

De PvdA vindt dat de grootste vervuilers ook relatief het meest moeten betalen aan de zuivering van het water. Daar horen de volgende plannen bij:

– Wij nemen onze verantwoordelijkheid en eisen van alle andere betrokken partijen, dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de afgesproken Europese normstellingen.

De vervuiler betaalt: 40% van de watersysteemheffing komt niet op rekening van de individuele burger te staan, maar op die van gebouwd, ongebouwd (landbouwgrond en wegen) en natuur.

– Een brede kijk op waterkwaliteit is uitgangspunt en moet verankerd zijn in het komende waterbeheerplan.

– Gebruikers moeten worden betrokken bij het voorkomen dat verontreinigingen met insecticiden, medicijnresten en microplastics in het oppervlaktewater terecht komen.

– De PvdA ontmoedigt het gebruik van insecticiden.

– Wij willen een gebiedsgerichte waterkwaliteitstelling, waardoor diversiteit in biotopen mogelijk blijft.

– Innovaties op het gebied van de zuivering zullen verder worden ge├»mplementeerd: De waterschappen AGV moeten uiterlijk in 2020 energieneutraal werken, het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater neemt toe.