Gezonde mensen, de natuur ook?

Voorstel financiering aanpak microverontreinigingen in ons oppervlaktewater Medicijnen zijn van veel waarde voor zieke mensen. Maar “what goes in, must come out”. Restproducten van de ingenomen medicijnen verlaten het lichaam via urine en ontlasting en komen zo via het gemeentelijke riool op de rioolwaterzuiverings-installaties (rwzi) van het waterschap terecht. Soms Read more…

Algemene beschouwingen 2015

Afgelopen zomer ontvingen wij het rapport Visie Openbaar Bestuur “Waterbestuur dat werkt” van de Unie van Waterschappen inzake de toekomst van het openbaar bestuur in het algemeen en de rol en positie van de waterschappen daarin in het bijzonder.
Dit onderwerp speelt al vele jaren. Al in 2010, het was de tijd van de Operatie Storm, met als uitvloeisel het Nationaal Bestuursakkoord Water, waren de Algemene Beschouwingen van de PvdA aan dit onderwerp gewijd.