Begin juli hebben we als fractie een vervolgbezoek gebracht aan het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld. Twee jaar geleden zijn we hier als fractie ook geweest. We willen namelijk weten hoe het gaat met onderzoek naar de (on)mogelijkheden van boeren op veenweidegronden. Wat kan er worden gedaan om de bodemdaling te stoppen/remmen? Op een manier dat de boeren in dit gebied een economisch rendabel bedrijf kunnen voeren?
Het VIC is hiertoe een project gestart onder de naam ‘Boeren op hoog water’. Op de Hoogwaterboerderij wordt in een grootschalige praktijktest gekeken naar de gevolgen als je verschillende soorten vee (Jersey, Blaarkoppen of Holsteiner) op stukken land zet met verschillend grondwaterpeil. Dit wordt bereikt met verschillende soorten onderwaterdrainage. Er wordt daarbij ook nauwkeurig gekeken naar het vrijkomen van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas), het waterverbruik, de biodiversiteit en de economische verdienmodellen. Conclusies zijn pas over twee jaar te verwachten.

Klik hier voor meer informatie

Categories: Bodemdaling