Op 11 maart jongstleden keurde het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) het ‘Uitvoeringskrediet Groengasinstallatie Rioolwaterzuivering West’ goed.  AGV gaat aardgas maken uit zuiveringslib. AGV zorgt dat wat we door de wc spoelen niet langer afval is maar een belangrijk onderdeel wordt van een duurzame samenleving. Met de groengasinstallatie wordt biogas wat ontstaat bij het vergisten van zuiveringsslib omgezet in CO2 neutraal aardgas.

De PvdA heeft vol overtuiging ingestemd met dit voorstel. Eindelijk gaan we een begin maken met het echt duurzaam verwerken van ons zuiveringsslib in plaats van het beperken van de milieuschade. Daarbij hebben we een deal kunnen sluiten met een degelijke externe partij. Een deal die AGV op den duur ook nog geld oplevert zodat we de lasten voor de burger laag kunnen houden. Deze beslissing had wat de PvdA betreft al veel eerder genomen kunnen worden, We hebben er hard aan moeten trekken.

Want het mag misschien verbazen maar de goedkeuring van dit Uitvoeringskrediet kwam niet vanzelf. Die beslissing had nog veel voeten in de aarde. De steun daarvoor in het Bestuur was niet vanzelfsprekend. Eén lid van coalitiefractie Water Natuurlijk stemde zelfs tegen en ook de steun van andere coalitiefracties was niet van harte. Het bezwaar van die fracties lag in het feit dat AGV voor die productie van groengas een bedrijf moet oprichten en nauw moet samenwerken met commerciële partijen.

Aan de ene kant vond men de deal met de commerciële partijen niet goed genoeg. De PvdA heeft zich met kracht tegen dat argument verzet. Een overeenkomst waarbij 80% van de winst bij AGV terecht komt en het risico dat bestaat uit de garantie op het leveren van biogas en de afname van aardgas, lijkt ons een zeer goede overeenkomst. Als AGV geen biogas meer produceert dan is er geen rioolslib meer; dat zou weer heel andere consequenties hebben. En de afname van aardgas, zeker van dit groene gas, is voorlopig ook wel verzekerd. Zo wil Amsterdam ook na 2040 nog graag een deel van de huizen met groen gas verwarmen. Het is een deal waar een oliesjeik jaloers op zou zijn.

Aan de andere kant leefde het bezwaar dat de publieke instelling AGV geen bedrijfje moest gaan spelen. Te meer omdat een bedrijf investeringen kost die drukken op de begroting en dus op de lasten voor de burger. De PvdA is niet zomaar voorstander van het opzetten van bedrijven door publieke instellingen.  Alleen als hierdoor maatschappelijke doelstellingen worden gehaald. Omdat er geen bedrijf was waar ons biogas, of zuiveringsslib, aan verkocht kon worden moest AGV het zelf doen. De energietransitie vraagt om drastische maatregelen en dan kun je niet door blijven gaan met affakkelen van biogas. Het maakt dan niet uit of de kat wit of zwart is, als er maar muizen worden gevangen. De overeenkomst levert bovendien geld op voor AGV.

Het aansturen van een BV door een overheidsorgaan vraagt wel bijzondere aandacht. Omdat AGV dit, in de energietransitie fase waar we als samenleving nu in zitten, vaker zal moeten doen en met het fiasco van het aansturen van AEB door Amsterdam in het achterhoofd, gaat het Algemeen Bestuur hier duidelijke richtlijnen voor opstellen en controlemechanismen voor instellen.

Deze bestuurlijk en technisch complexe beslissing was niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze bestuurder Rolf Steenwinkel in de vorige periode en vooral ook van de huidige bestuurder Sander Mager. 

Simon Deurloo