Aanstaande woensdag staat de ter kennisname van informatie
over stresstesten en de inzet van de klimaatstrategie van Amsterdam op de
agenda van de commissie.

Amsterdam is onvoldoende voorbereid op klimaatveranderingen. Zonder aanvullende maatregelen zal de stad in toenemende mate te maken krijgen met de negatieve impact op de leefbaarheid van de stad en het dagelijkse leven in de stad. Niet voor niets bijvoorbeeld zijn hittestress en droogte belangrijke thema’s voor de GGD. Maar de stad zal ook te maken krijgen met extra kostenposten, die samenhangen met klimaatveranderingen. Om een voorbeeld te noemen; de wolkbreuk van 28 juli 2014 leidde tot een schade van ongeveer €10 miljoen. Klimaatadaptatie is een verzamelnaam voor maatregelen in het ruimtelijk domein, die bedoeld zijn om de negatieve impact van klimaatveranderingen te voorkomen. 

https://www.youtube.com/watch?v=–59swBCqBU&feature=youtu.be

De inbreng van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het
proces om te komen tot een stadsbrede strategie klimaatadaptatie in Amsterdam
is als volgt: We informeren
alle partners op een waardevrije manier over klimaatrisico’s gerelateerd
aan onze taken en assets (onder andere risico op inundatie vanuit het
watersysteem, overstromingsrisico’s, (zoet)waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit).
Ook in relatie tot het beschermingsniveau dat kan worden gegarandeerd (op
basis van normen en huidige werkwijze) en eventuele restrisico’s.

Een
voorbeeld is hoe we omgaan met droogte. Het waterschap stelt in het bestuursakkoord
een hoge urgentie bij de beschikbaarheid van water en een goede waterkwaliteit
in droge perioden. Ook de stad stelt hoge eisen aan het water, door de
toenemende gebruiksdruk in warme en droge perioden. We accepteren dus weinig
extra stress, maar we nemen wel de tijd om met gebiedsgericht maatwerk
oplossingen te vinden. 

Een specifiek aandachtspunt is zwemmen in open water, ook buiten de formele zwemlocaties. De formele rol van het waterschap is beperkt, maar de inwoner en gebruiker kijken wel naar het waterschap. In de stadsbrede risicodialogen agenderen we de problematiek rond zwemmen actief bij de andere partijen in de stad en spreken hen aan op hun rol. Vanuit onze eigen taken lichten we het publiek actief voor over de waterkwaliteit en risico’s. Het waterschap is bezorgd over de invloed van de onderkeldering en het dicht-bouwen van binnenterreinen in steden op grondwaterstromen en de cumulatieve werking. We onderzoeken of het noodzakelijk en mogelijk is om hiervoor beleid en gebiedsgerichte normen op te stellen. Die gebiedsgerichte aanpak geldt ook voor voorkomen van wateroverlast. Onder meer door regenwater beter opvangen en vasthouden. Zie foto. 

Een voorbeeld in de Prinses Irenestraat van hoe hoe je met de inrichting van de straat de ‘sponswerking’ van de stad kunt vergroten

Meer informatie is te vinden bij de informatie die staat bij de commissievergaderingen van a.s. Woensdag. https://agv.waterschapsinformatie.nl/vergadering/580355/Commissie%20voor%20advies%20en%20bijstand%2030-10-2019

Bea de Buisonjé