Aansluitend op wat de Provincie Noord-Holland in haar omgevingsvisie heeft neergelegd, vinden wij dat het Waterschap vanuit zijn taak als waterbeheerder eraan moet bijdragen de bodemdaling met het daarbij vrijkomen van broeikasgassen te stoppen. Dit was onze insteek tijdens de AB-vergadering van 11 oktober waar de strategie van het waterschap AGV over bodemdaling in de veenweidegebieden op de agenda stond.

Deze keuze heeft grote consequenties voor onze ‘gebiedspartners’. Dat begrijpen we. In onze visie zouden onze veenweidegebieden hun agrarische bestemming kunnen behouden, maar die zal wel moeten veranderen. En dat betekent dat bepaalde vormen van bodemgebruik, zoals de huidige vorm van veeteelt in laaggelegen gebieden, op den duur niet meer mogelijk zijn. Op den duur, maar wel binnen afzienbare tijd. En daarin verschillen we van mening met alle andere partijen in ons waterschap, waaronder tot onze verbazing ook Water Natuurlijk en de (afwezige) Partij voor de Dieren.

Wij vinden dat we vanaf 2030 stoppen met het verder verlagen van het waterpeil. Het is vanaf 2030 afgelopen met het adagium dat het waterpeil de functie volgt. Het bodemgebruik zal zich moeten aanpassen aan het waterpeil. En wel op zo’n manier dat het dalen van de bodem tot staan wordt gebracht. Heel prettig was het dan ook dat nog geen maand later de Provincie Utrecht letterlijk een motie heeft aangenomen waarin dit staat. De functie zal voortaan moeten worden aangepast aan het peil.

Waarover gaat het bij bodemdaling?

We vinden het stoppen van de bodemdaling zo belangrijk dat we het graag blijven toelichten. Tijden veranderen. We hebben in West Nederland de afgelopen eeuwen een zware wissel getrokken op de natuur. Niet bewust, maar inmiddels is het wél bewust. Het is net als met roken. Enkele decennia geleden wisten we niet hoe slecht dat was. Nu weten we dat wel. Zo gaat het ook met ons veenweidegebied. We wisten dat het veen verdween en dat er CO2 vrijkwam, maar nog niet welke gevolgen dit had voor ons klimaat. Nu weten we dat wel. En dus moeten we het maximale doen om het vrijkomen van broeikasgassen te voorkomen. Zoals de laatste klimaatrapporten laten zien is het desastreus als de aarde met meer dan anderhalve graad Celsius opwarmt. De verdroging van onze veenweidegebieden draagt hieraan zo veel bij dat wij dit niet mogen laten gebeuren.

Zoals gezegd is de PvdA zeer teleurgesteld over de keuze die ons waterschap maakt in de Strategie voor de bodemdaling en in de Nota Peilbeheer.

Bea de Buisonjé