In de maand mei vroegen we leden en niet-leden van de PvdA mee te denken over belangrijke thema´s voor het aankomende verkiezingsprogramma. Immers, in maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor het waterschap. Aan het ledenpanel hebben ruim 500 mensen meegedaan. De meeste van deze mensen waren partijlid en woonden in een stad – logisch omdat ons waterschap veel stedelijk gebied kent. De leeftijd van deelnemers was hoog, 80% ouder dan 50. Ook dat is logisch want we hebben ook veel oudere leden.

Aan het begin vroegen we het ledenpanel hoe belangrijk ze de waterschapsverkiezingen vonden. Dit vroegen we aan het einde weer. Toen bleek dat er aanzienlijk meer mensen de verkiezingen belangrijk vonden. Kennelijk maken we niet voldoende duidelijk wat we doen, waardoor veel mensen niet snappen waar de verkiezingen over gaan. En vooral niet begrijpen waarom het belangrijk is dat je voor verschillende partijen kunt kiezen.

Bodemdaling aanpakken

We hebben in de enquête een aantal thema´s genoemd die wij als PvdA’ers in ons waterschap belangrijk vinden. Het was goed om te zien dat de meeste leden het met ons eens waren. Bijvoorbeeld dat bij noodzakelijke dijkverbetering geld wordt uitgegeven aan natuurverbetering en recreatievoorzieningen. Ook vinden de meeste leden met ons dat we de CO2-uitstoot die ontstaat door laag grondwaterpeil in veengebieden moeten tegengegaan. Ook als dit betekent dat de landbouw als gevolg van een hoger waterpeil sterk moet veranderen. De leden vinden ook, net als wij, dat de zuiveringsheffing meer zou moeten worden afgestemd op het watergebruik. Dan hanteer je consequent het principe de gebruiker betaalt. Dit punt leverde terecht nog wel veel discussie op in de ledenvergadering omdat de daar aanwezigen zich afvroegen hoe we in dat verband omgaan met de laagste inkomens en grote gezinnen.

Zwemmen in de Amstel

Een andere vraag ging over de waterkwaliteit. Hoeveel geld zou je ervoor over hebben om de Amstel zo schoon te maken dat je er voortaan altijd veilig in kan zwemmen? De leden zetten hoog in door vaak 10 euro of 5 euro per jaar aan te kruisen. Voor ons een opsteker omdat wij dit beleid actief steunen.

We vroegen de leden ook om hun favoriete maatregel aan te geven om wateroverlast door hoosbuien te voorkomen. Hoosbuien waarvan we aannemen dat die door de klimaatsverandering vaker zullen voorkomen. Het voorstel meer ruimte te geven aan oppervlaktewater (waterberging), dus meer kanalen en vijvers, trok de meeste stemmen, gevolgd door het voorstel mensen subsidie te geven om hun tuin te vergroenen. Tenslotte vroegen we ook naar welke neventaak van het waterschap men belangrijk vond, en daarbij scoorden behoud biodiversiteit, erfgoed en aanleg zonnepanelen heel goed. Dat is mooi want dat zijn ook zeker speerpunten van de huidige fractie.

Uitslag ledenpanel telt mee

Gezien de vele deelnemers en de goede inhoudelijke opmerkingen zien wij alleen maar voordelen van dit ledenpanel. De uitkomsten sterken ons om langs deze lijnen ons programma verder voor te bereiden. Wij gaan nu het programma schrijven maar komen daar zeker in de komende maanden nog op terug.

Bekijk de uitslag in bijgaand document

Uitkomsten panel PvdA NH Prioriteiten Verkiezingsprogramma AGV Leden