De PvdA-fractie heeft op verzoek van de informateurs (Jacqueline Verbeek en Ruud Grondel) de vijf belangrijkste thema’s benoemd. Daarbij geven we aan welk doel we willen bereiken, op welke manier en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Wij hebben ons daarbij beperkt tot alleen het concreet benoemen van de onderwerpen. We gaan ervanuit dat de context van de onderwerpen bekend is en dat verdere toelichting dus niet nodig is. Zie ook ons verkiezingsprogramma.

De thema’s zijn:

 • waterkwaliteit
 • bodemdaling
 • energietransitie en circulaire economie
 • klimaatadaptatie en financiën
 • financiën

1. Schoon water om in te zwemmen 

Zwemmen in de grachten

Doel:
Schoon water in de Amstel, de Vecht en de plassen, zodanig dat je er altijd kunt zwemmen.

Door:
verminderen belasting door effluent rioolzuivering en andere bronnen van vervuiling en bevorderen groene recreatie.

Concrete maatregelen: 

 • Lozen van RWZI Amstelveen op Amstel stoppen. 
 • Lozen andere RWZI´s op Amstel of Vecht stoppen of van vierde trap voorzien.
 • Directe lozingen landbouw (onder andere meststoffen) verder verminderen. 
 • Riooloverstorten terugdringen, onder andere door afkoppelen 
 • hemelwater.
 • Stimuleren groene recreatie zoals zwemmen, kanovaren, zeilen en elektrisch varen. 

2. Klimaatverandering verminderen door minder veenafbraak

Bethunepolder pano (c) Alwin Slomp

Doel:
Afremmen en tenslotte stoppen bodemdaling.

Door:
Aanpassing landgebruik die leidt tot minder bodemdaling en vermindering peilaanpassing.

Concrete maatregelen: 

 • Investeren in projecten in de landbouw die bodemdaling tegengaan.
 • Afbouwen verlagen peil in aansluiting op deze projecten.
 •  Stimuleren dat we, samen met de provincie en agrariërs, zorgen voor gerichte omzetting naar natuur of extensieve landbouw voor delen van het gebied die niet meer voor intensieve landbouw geschikt zijn.

3. Bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie

Doel:
RWZI wordt van een plek van afval en energieverbruik omgevormd tot een plek van energieproductie en grondstofwinning.

Door:
Opwekken stroom uit wind en zon op onze terreinen en terugwinning van energie en grondstoffen uit slib en afvalwater.

Maatregelen:

 • investeren in productie groene energie. 
 • meewerken aan hergebruik restwarmte en gebruik van warmte via TEA en TEO.
 • grondstofwinning mogelijk maken en er zelf in investeren. 

4. Waterbewustzijn en klimaatadaptatie 

Doel:
Steden en dorpen en het buitengebied aanpassen aan de uitdaging van de klimaatwijziging. 

Door:
Gemeenten stimuleren de openbare ruimte aan te passen aan het klimaat. Burgers en bedrijven bewust maken van de noodzaak van klimaatadaptatie en aan te zetten tot concrete actie.

Maatregelen:

 • Dijken aanpassen in samenspraak met gemeenten en omwonenden en gebruikers van de dijken.
 • Investeren in rainproof bewustwording in alle gemeenten en alle kernen van ons waterschap.
 • Gericht investeren in het stimuleren van burgers en bedrijven tot het klimaatadaptief maken van hun eigen grond en tuinen en daken. 
 • Gemeenten stimuleren tot vergroening en aanpassing openbare ruimte.

5. De sterkste schouders de zwaarste lasten

Eerlijke verdeling van water

Doel:
Een eerlijker belastingstelsel naar draagkracht.

Door:
Meewerken aan het wijzigen van ons belastingstelsel, juiste toepassing van de huidige ruimte die we hebben om keuzes te maken en zorgen voor een goed kwijtscheldingsbeleid. 

Maatregelen:

 • Lobby richting Unie en Tweede Kamer omtrent aanpassen huidig belastingstelsel dat in ieder geval leidt tot vermindering van de bijdragen van ongebouwd-landbouw zonder dat natuurterreinen meer gaan betalen. 
 • Handhaven huidige kwijtscheldingsbeleid. 
 • Watersysteemheffing anders inrichten zodat klimaatadaptief gedrag wordt beloond. 
 • Zuiveringsheffing zo inrichten dat meer rekening wordt gehouden met feitelijk gebruik, waarbij grote gezinnen worden ontzien. 

Bij alle maatregelen geldt: we doen het samen met belanghebbenden, burgers en bedrijven. We hanteren een open en transparante bestuursstijl, houden niet alleen inspraak maar betrekken burgers ook vooraf bij het formuleren van ons beleid en dagen ze uit om te komen met initiatieven.