Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is door de leden goedgekeurd en kan nu hier worden gedowndload.

De 10 belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma

  Groene dijken geschikt voor recreatie1. De stijgende zeespiegel vraagt om sterkere dijken. Voor ons moeten ze zo veel mogelijk groen zijn en worden aangelegd  in overleg met betrokken bewoners. Verder willen we ecologische oevers en waar mogelijk gebruik van de dijk voor recreatie.

   

  Groene daken in de stad2. Meer neerslag veroorzaakt wateroverlast. Dit gaan we aanpakken door inwoners te betrekken, zodat ze hun tuinen vergroenen en door gemeenten te helpen bij herinrichting met waterberging in wadi’s en vijvers.

   

  Bodemdaling voorkomen3. Bij de daling van de veenweidegronden komt veel CO2 vrij. Dit is alleen te voorkomen door verlaging van het waterpeil te stoppen en door ander bodemgebruik. Zo zullen niet overal meer koeien kunnen worden gehouden.

   

  Zonnepanelen op de zuivering4. Het waterschap moet energie neutraal worden. En eigenlijk meer, want het waterschap kan meer dan voor eigen gebruik: energie produceren door inzet van zonnepanelen, windmolens en door biogas op te wekken.

   

  Ziekenhuizen krijgen pharmafilters5. Het slootwater kan en moet schoner voor de verbetering van de biodiversiteit (vissen, waterplanten, insecten). Landbouwgif, plastic en medicijnen horen hier niet thuis. Er moet alles aan worden gedaan om deze stoffen uit het water te weren.

   

  Schoner water in de gracht6. Het is niet veilig dat restafvalwater uit de rioolwaterzuiveringen terechtkomt in water waarin veel mensen zwemmen. Deze afvalstromen moeten extra  worden gezuiverd of afgevoerd naar plaatsen waar niemand zwemt, zoals het Amsterdam Rijnkanaal.

   

  Fosfaat uit rioolwater

  7. Wat doen we met het zuiveringsslib uit de rioolwaterzuiveringen? Wij gaan uit van Afval = Grondstof. Dit geldt ook voor het afval uit de rioolwaterzuiveringen. We vinden dat we zo veel mogelijk grondstoffen uit het slib moeten halen, zoals kunstmest, cellulose en bouwmateriaal en biogas.

   

  Toegankelijke oevers8. Toegang tot oevers is op veel plaatsen beperkt door privé-gebruik. Wij willen maximaal toegang voor recreatie door steigers en fiets- en wandelpaden. Daarbij maken we een uitzondering voor speciaal aangewezen rustgebieden.

   

  Behoud van erfgoed9. Het waterschap kent een groot aantal oude gemalen en molens. De kwaliteit van ons erfgoed vinden we belangrijk. Oude molens, sluizen, gemalen en vestingwerken moeten worden opgeknapt en bijgehouden.

   

  Betaalbaar voor iedereen10. Wie gaat het betalen? Het principe de vervuiler betaalt, vinden we erg belangrijk. Maar mensen die het echt niet kunnen betalen moeten vrijstelling krijgen van belasting. De sterkste schouders kunnen en moeten de zwaarste lasten dragen.